nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2019 - 2020

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Signalering

Uitgelicht...

Europese Parlementaire Week Brussel

​18 februari 2020 - Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2020 vonden in Brussel twee conferenties plaats tijdens de Europese Parlementaire Week (EPW). Het betrof de jaarlijkse conferentie over het Europees Semester en de halfjaarlijkse conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Deze laatste bijeenkomst vond plaats in het kader van artikel 13 van het Begrotingspact. De EPW werd georganiseerd door het Europees Parlement en het parlement van de voorzittende EU-lidstaat Kroatië. Aanwezig waren parlementsleden uit 25 EU-lidstaten, Noorwegen en twee kandidaat lidstaten. Vanuit de Eerste Kamer nam het lid Geerdink (VVD) deel aan het programma. De leden Slootweg (CDA) en Van Otterloo (50PLUS) namen vanuit de Tweede Kamer deel.

De conferentie over het Europees Semester bestond uit een plenaire bijeenkomst over de Europese Monetaire Unie (EMU) en drie parallelle sessies. Bij het plenaire gedeelte blikten de sprekers terug op de jaren na de invoering van de Euro waarin de financiële crisis en economische recessie veranderingen op economisch en monetair gebied in gang zetten. Ook werden de vraagstukken in het heden, zoals de ontwikkelingen van de bankenunie en de kapitaalmarktunie besproken. Daaropvolgend waren drie parallelle bijeenkomsten over de vooruitzichten van een nieuw internationaal fiscaal systeem, de bestrijding van kinderarmoede en de inzet van EU-budget in het licht van het nieuwe meerjarig financieel kader.

De bijeenkomst in het kader van artikel 13 van het Begrotingspact bestond uit drie plenaire bijeenkomsten. In de eerste sessie werd gesproken over de manieren waarop Europees economisch, sociaal en begrotingsbeleid klimaatverandering kan tegengaan. De tweede sessie ging over het EU-investeringsplan bij de Green Deal. De laatste bijeenkomst was gewijd aan inclusieve arbeidsmarktontwikkeling.

Vragen aan Europese Commissie en regering over Europese Green Deal

​27 februari 2020 - De Europese Commissie presenteerde 11 december 2019 een mededeling over de Europese Green Deal. Deze omvat onder andere een routekaart met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en om de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen. Ook is hierin vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe de Europese Commissie tot een inclusieve en eerlijke transitie probeert te komen. De regering heeft een BNC-fiche en een kabinetsappreciatie over de Green Deal naar de Kamer gestuurd.

Tijdens de EZK/LNV-commissievergadering op 14 januari 2020 gaven de leden van de fracties van Forum voor Democratie (FVD) en de Partij voor de Dieren (PvdD) aan vragen te willen stellen aan de Europese Commissie. De brief met vragen in het kader van een politieke dialoog is op 5 februari 2020 naar de Europese Commissie gestuurd. De leden van de fractie van FVD stelden onder andere vragen over de kosten van de Green Deal-plannen en waarom de EC inzet op offshore windparken en niet op kerncentrales. De vragen van de leden van de PvdD-fractie richtten zich met name op het verband tussen de Green Deal en economische groei en de relatie tussen de doelstellingen in het Parijsakkoord en die van de Green Deal.

De leden van de commissie EZK/LNV wensten daarnaast ook vragen stellen aan de minister van EZK over de positie van de regering ten opzichte van de Europese Green Deal-plannen. Op 18 februari 2020 leverden de fracties van GroenLinks en PvdA, PVV en PvdD inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De brief met vragen is op 27 februari 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd. De leden van de commissie EZK/LNV wachten de beantwoording van beide brieven af.

Nieuws uit de Kamer

Werkbezoek Hoofdkantoor Europol in kader van JPSG

​29 januari 2020 - Op woensdag 29 januari 2020 heeft een delegatie van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad in het kader van de parlementaire controle op Europol (JPSG Europol) een werkbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Europol.

Namens de Eerste Kamer waren de JPSG-leden Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Gala Veldhoen (GroenLinks), alsmede de leden Toine Beukering (FVD), Alexander van Hattem (PVV), Farah Karimi (GroenLinks), Annabel Nanninga (FVD) en Loek van Wely (FVD) aanwezig. Monica den Boer (D66), Tweede Kamerlid en tevens JPSG-lid, nam eveneens deel aan het werkbezoek.

Na een informatieve introductie over het werk van Europol door de plaatsvervangend uitvoerend directeur van Europol, dhr. Wil van Gemert, werden de leden geïnformeerd over de werkzaamheden op diverse deelterreinen van Europol. Zo ontving de delegatie presentaties over de huidige prioriteiten van het European Serious and Organised Crime Centre (ESOCC), over de samenwerking met nationale parlementen in het kader van de JPSG Europol, over de European Migrant Smuggling Centre (EMSC) en over het European Cybercrime Centre (EC3). Tot slot was er een kort onderhoud met het Nederlandse liaisonbureau bij Europol.

Staf Eerste Kamer brengt werkbezoek aan EU-instellingen

​3 februari 2020 - Ter ondersteuning van hun werkzaamheden in Europese dossiers heeft de staf van de Eerste Kamer op maandag 3 februari een werkbezoek gebracht aan de Europese instellingen in Brussel. Het bezoek was met name erop gericht beter inzicht te krijgen in de interne werkwijze van de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De staf is in Brussel ontvangen door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en heeft daar gesproken over de rol van de PV EU en over Europese actualiteiten in den brede. Met vakattachees is daarna ingegaan op specifieke actuele dossiers. Vervolgens is bij de Raad gesproken over de interne werkwijze van de Raad en de openbaarheid van Raadsdocumenten.

Bij de Europese Commissie vond een gedachtenwisseling plaats over de relatie van de Europees Commissie met nationale parlementen en in het bijzonder over de briefwisselingen in het kader van de politieke dialoog. De medewerkers brachten tot slot een bezoek aan het kantoor van de Permanent Vertegenwoordiger van de Eerste Kamer in de EU.

In het Europees Parlement is uitgebreid gesproken over de werkwijze van Europarlementariërs en hun invloed bij de totstandkoming van Europese wetgeving en beleid.

 

Vragen over verlenging wetenschappelijke samenwerking met Oekraïne

​18 februari 2020 - De commissie OCW heeft vragen, opgesteld door leden van de PVV-fractie, over het voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne voorgelegd aan de minister van OCW en Buitenlandse Zaken.

Het voorstel voorziet in verlenging van de Overeenkomst voor vijf jaar en betreft onder meer de landbouwtechnologie, de biotechnologie en de innovatie daarvan. De leden van de PVV-fractie hebben onder meer gevraagd of en op welke wijze de wetenschappelijke en technologische samenwerking wordt vormgegeven voor wat betreft het natuur- en milieubeheer.

Eerste Kamerleden gebrieft over werkprogramma 2020 Europese Commissie

​3 maart 2020 - Op dinsdag 3 maart ontvingen de Eerste Kamerleden een technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie over het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie. Dit document vormt de basis voor een selectieproces in achtereenvolgens fracties en Kamercommissies in de Eerste Kamer van Europese voorstellen die de Kamer met bijzondere belangstelling parlementair wenst te toetsen. De uitkomst van het selectieproces is een lijst van Europese voorstellen die bij publicatie door de Europese Commissie automatisch voor behandeling in de Kamercommissies worden geagendeerd. De lijst zal plenair worden vastgesteld op 14 april aan het slot van het jaarlijkse debat over het Europabeleid van de regering (Algemene Europese Beschouwingen).

In de briefing werd de totstandkoming van het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie toegelicht. De beleidsvoornemens en wetgevende initiatieven zijn gegroepeerd rond zes kernprioriteiten van de nieuwe Europese Commissie Von der Leyen. Ieder van die zes kernprioriteiten leidt tot een aantal wetgevende en niet-wetgevende initiatieven. Een in het oog springende kernprioriteit is de Europese 'Green Deal', met onder andere een voorstel voor een Europese klimaatwet. Een andere prioriteit van de Europese Commissie, met veel nieuwe voorstellen, betreft het gereed maken van Europa voor het digitale tijdperk.

Nadere vragen over bestrijding online-desinformatie aan Europese Commissie en regering

​3 maart 2020 - De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben 3 maart 2020 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bestrijding van online-desinformatie.

Zij deden dat naar aanleiding van een brief van de minister van BZK en een brief van de Europese Commissie, waarin eerder gestelde vragen zijn beantwoord. De leden van de fracties van FVD en PVV hebben inbreng geleverd. De brieven zullen binnenkort naar de Europese Commissie en de minister verstuurd worden.

Op 26 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een mededeling met een benadering voor de bestrijding van online-desinformatie. In deze mededeling formuleert zij haar standpunten over de uitdagingen die met online-desinformatie gepaard gaan. De belangrijkste overkoepelende beginselen en doelstellingen voor maatregelen om het publiek bewust te maken van desinformatie en het fenomeen doeltreffend te bestrijden, worden uiteengezet.

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

​5 maart 2020 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht bevat links naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel? Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

Vooruitblik Europese werkzaamheden Eerste Kamer

​5 maart 2020 -  

15-16 maart 2020
Werkbezoek Brussel commissie EUZA 

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.