nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2017 - 2018

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

Voorzitter Eerste Kamer bezoekt Armenië

​17 november 2017 - 'Dit jaar vieren we dat Armenië en Nederland vijfentwintig jaar geleden diplomatieke betrekkingen aangingen. Wij willen de samenwerking verder ontwikkelen en versterken. Wij stellen het zeer op prijs dat juist nu het hoogste officiële bezoek uit Nederland aan Armenië plaatsvindt. Nederland is, ook als medeoprichter van de Europese Unie, een rolmodel voor Armenië in het onderhouden van internationale contacten.' Dat zei de President van de Republiek Armenië, Serzh Sargsyan, bij de ontvangst van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, in het presidentieel Paleis in Yerevan op vrijdag 17 november 2017.

De Voorzitter van de Eerste Kamer bezocht Armenië op uitnodiging van de Voorzitter van de Nationale Assemblee van Armenië, Ara Babloyan. Op het programma stonden naast de gesprekken met de President en de Voorzitter van de Nationale Assemblee ook ontmoetingen met de minister-president, Karen Karapetyan, en met de minister van Buitenlandse Zaken, Edward Nalbandian. De Voorzitter van de Eerste Kamer had daarnaast de eer om het parlement van Armenië in de plenaire vergadering toe te spreken.

Tijdens het bezoek werd gesproken over de bilaterale banden tussen Armenië en Nederland en over actuele binnenlandse politieke ontwikkelingen, zoals de transformatie van een semi-presidentieel naar een parlementair systeem die momenteel plaatsvindt in Armenië. Daarnaast kwamen de geopolitieke situatie in de regio, waaronder het conflict rondom Nagorno-Karabach, en de relatie tussen Armenië en de Europese Unie veelvuldig aan bod. Armenië en de EU ondertekenen op 24 november naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst, genaamd Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA).

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijk overleg over grensoverschrijdende belastingconstructies

​31 oktober 2017 - De toenmalige staatssecretaris van Financiën heeft op 13 oktober 2017 gereageerd op de schriftelijke vragen van enkele fracties in de vaste commissie voor Financiën, zoals per brief van 21 september 2017 aan de regering gesteld, over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies.

Met het voorstel beoogt de Commissie intermediairs, onder wie belastingadviseurs en accountants, in de toekomst te verplichten om grensoverschrijdende fiscale planningconstructies, die voldoen aan bepaalde 'wezenskenmerken' ('hallmarks') en die tot inkomensverlies voor de overheid kunnen leiden, vooraf te melden bij de belastingautoriteiten van een lidstaat. Lidstaten zullen deze informatie automatisch met elkaar uitwisselen via een centrale database, teneinde belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

De leden van de VVD-fractie vroegen in de brief van 21 september 2017 onder meer of de regering de zogenoemde wezenskenmerken die ertoe leiden dat een een grensoverschrijdende fiscale constructie verplicht vooraf aan de Belastingdienst moet worden gemeld, "stellig en zonder voorbehoud" zou kunnen definiëren. In de beantwoording laat de regering weten dat deze wezenskenmerken per definitie een brede reikwijdte zullen hebben, omdat ook wordt beoogd om de bij de autoriteiten onbekende grensoverschrijdende belastingstructuren te omvatten.

In reactie op de door de leden van de PvdA-fractie geuite zorgen over de mate van naleving van de nieuwe richtlijn, stelt de regering het met deze leden eens te zijn dat het voorstel alleen zal werken als naleving ook geborgd is. De staatssecretaris deelt in zijn beantwoording enkele suggesties voor handhaving. Zo zal de Belastingdienst de intermediairs en belastingplichtigen in de eerste periode actief wijzen op de nieuwe meldingsplicht. Hoe eventuele sancties, indien een grensoverschrijdende structuur ten onrechte niet aan de Belastingdienst is gemeld, in Nederlandse wetgeving wordt opgenomen zal nog nader worden bepaald en hangt ook van de definitieve richtlijn af.

De vaste commissie voor Financiën heeft de brief van de regering op 31 oktober jl. behandeld en besloten niet in nader schriftelijk overleg te treden.

Reactie Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaar richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

​6 november 2017 - De Europese Commissie heeft op 6 november gereageerd op de brief van de Eerste Kamer van 27 juni 2017 met het negatieve subsidiarteitsoordeel over het voorstel voor een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253). Naar de mening van een meerderheid van de Kamer is het evenwicht tussen werk en privéleven een zaak van individuele keuzes en zo nodig van nationaal beleid. 

De Europese Commissie geeft in haar brief aan de zorgen van de Eerste Kamer serieus te nemen, maar wijst erop dat de modernisering van het bestaande wettelijke kader alleen kan worden bereikt door maatregelen op het niveau van de Europese Unie en niet enkel door maatregelen van de afzonderlijke lidstaten. Wat betreft het oordeel van de Eerste Kamer dat het sociale domein, inclusief zaken die betrekking hebben op het evenwicht tussen werk en privéleven, een nationale aangelegenheid betreft, verwijst de Commissie naar artikel 153, lid 1, onder i), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin de Unie expliciet wordt gemachtigd om "de activiteiten van de lidstaten inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft, te ondersteunen en aan te vullen". De Commissie stelt dan ook vast dat voorstellen op het sociale domein dus mogen worden ingediend.

De reactie van de Europese Commissie bleek bij enkele fracties vragen op te roepen. De commissie voor SZW zal de regering daarom nog enige schriftelijke vragen voorleggen. Inbreng hiervoor wordt op 5 december a.s. geleverd.

Nieuws uit Europa

EU bereidt zich voor op EU-Afrika top Abidjan

​22 november 2017 - Een nieuwe strategie voor het partnerschap tussen de EU en Afrika is noodzakelijk. Het is in het belang van de ontwikkeling van Afrika en daarmee ook voor de toekomst van de EU, in het bijzonder op het gebied van veiligheid en migratie. “Africa and Europe have common challenges and this partnership is needed to address them for the benefit of the peoples who are historically and geographically close,” aldus Moussa Faki Mahamet, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie tijdens de conferentie op hoog niveau over het EU-Afrika Partnerschap dat 22 november in het Europees Parlement plaatsvond.

De conferentie werd gehouden ter voorbereiding van de EU-Afrika top in Abidjan op 29 en 30 november. Onder andere Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, bogen zich over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Afrika. Ze benadrukten het belang van luisteren naar jonge mensen in Afrika. “We will listen to young people, to transform their suggestions into political decisions,” aldus Mogherini. Er zijn 200 miljoen mensen in Afrika in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Dit aantal zal verdubbelen tegen 2045.

Op de top zal ook het thema migratie besproken worden. Tajani, Mogherini en Mahamet willen meer investeringen om economische kansen te creëren voor de Afrikaanse jeugd. In juli 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met een EU investeringsplan gericht op het adresseren van de structurele oorzaken van migratie. Hierin stelt zij dat ontwikkelingsgelden niet gebruikt moeten worden om vluchtelingen tegen te houden, maar om ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast heeft het Europees Parlement in haar plenaire sessie in november een resolutie aangenomen waarin zij oproept tot het beschikbaar stellen van meer Europese hulp voor duurzame landbouw, kleinschalige boeren, voor onderwijssystemen en bestrijding van klimaatverandering.

Tijdens de interparlementaire bijeenkomst van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement op 21 november wisselden de Commissie, UNDP, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van nationale parlementen van gedachten over de Europese Consensus voor Ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). Ook hier kwam de link tussen migratie, veiligheid en ontwikkeling naar voren. Volgens het hoofd van de UNDP in Brussel dienen nationale parlementen ervoor te zorgen dat de uitgestippelde doelen omgezet worden in concrete acties. Rapporteur voor de Europese Consensus over Ontwikkeling Bogdan Wenta (EVP, Polen) sloot zich hierbij aan. De rol van nationale en lokale overheden moet versterkt worden en dan vooral op het gebied van politieke en budgettaire controle.

Afrika staat hoog op de Europese agenda, met name vanwege de migratieproblematiek binnen Afrika en tussen Afrika en de EU. In mei 2017 publiceerde de Europese Commissie al een nieuw voorstel over het EU-Afrika partnerschap. Het voorstel biedt een raamwerk voor gezamenlijke actie dat als input kan dienen voor de EU-Afrika top, maar ook voor de roadmap voor het partnerschap van 2018 tot 2020. De Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer heeft dit voorstel op 13 juni 2017 voor kennisgeving aangenomen.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

​23 november 2017 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest recente overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer die erover gaat. De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt bestudeerd. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel?
Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.