nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2017 - 2018

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

Vragen over Europese defensievoorstellen

​26 oktober 2017 - De fracties van D66 en SP in de Eerste Kamer hebben in de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking op 26 oktober 2017 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Defensie. Zij gingen met hun vragen in op de door de Europese Commissie gepresenteerde mededeling over het Europees Defensiefonds en bijbehorende verordening voor het opzetten van een industrieel ontwikkelingsprogramma (E170029).

De mededeling en de verordening zijn een uitwerking van het Europese Defensieactieplan dat in november 2016 werd gepresenteerd (E160047). Met het Europees Defensiefonds wil de Europese Commissie het onderzoek naar en de ontwikkeling van EU-defensiecapaciteiten ondersteunen. De Commissie denkt hierbij bijvoorbeeld aan capaciteiten op het gebied van drones, luchttankers, satellietcommunicatie en cyber.

De D66-fractie stelde in haar inbreng onder meer vragen over de positie van kleinere lidstaten binnen het Defensiefonds en over de samenhang met de NAVO. De SP-fractie had veel vragen over het nut en de noodzaak van het Defensiefonds. Beide fracties gingen daarnaast in op de financiële aspecten van de voorstellen.

De commissiebrief met de schriftelijke vragen van de fracties van D66 en SP geldt als de eerste brief van de Eerste Kamer aan de nieuwe regering en verdient daarom een speciale vermelding.

Antwoord op vragen over het Europees mobiliteitspakket

​31 oktober 2017 - De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 oktober 2017 de brief van de commissies IMRO en EZ met vragen over het nieuwe Europese mobiliteitspakket beantwoord. De leden van de fracties van VVD en SP hebben op 21 september 2017 vragen verstuurd over twee verordeningsvoorstellen en drie richtlijnvoorstellen uit dit pakket. Het mobiliteitspakket is door de Europese Commissie op 31 mei 2017 gepubliceerd en heeft tot doel de mobiliteitssector te innoveren, gelet op de economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan aspecten op het terrein van milieu.

De minister gaat bij de beantwoording onder andere in op het verplicht afschaffen van vignetten, op de controle en handhaving van de uitstoot van CO2 in het kader van het belasten van het wegverkeer, en op het oordeel van het kabinet inzake de verantwoordelijkheid van lidstaten over sociale rechten. Ook heeft de minister vragen over de bescherming van de privacy bij het betalen van tolheffing door wegvervoerders beantwoord.

De commissies IMRO en EZ hebben op 31 oktober 2017 de reactie van de minister voor kennisgeving aangenomen.  

Nieuws uit de Kamer

Vragen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

​23 oktober 2017 - De leden van de fracties van PVV en GroenLinks hebben op 23 oktober 2017 vragen gesteld aan de regering over het pakket Europese voorstellen over de uitvoering van de Europese migratieagenda.

Dit pakket met voorstellen is op 27 september 2017 door de Europese Commissie gepubliceerd en bestaat uit een commissiemededeling en twee aanbevelingen. De commissiemededeling behelst een tussentijdse evaluatie van wat er tot nu toe is bereikt met de uitvoering van de Europese migratieagenda. Daarnaast geeft de mededeling nieuwe initiatieven van de Commissie op een aantal belangrijke punten en geeft ze aan waar de komende maanden verdere inspanningen nodig zijn. Verder gaat een aanbeveling over het vaststellen van een gemeenschappelijk terugkeerhandboek, waarin aanbevelingen aan de nationale autoriteiten op het gebied van terugkeer zijn opgenomen. De andere aanbeveling gaat over legale mogelijkheden om naar Europa te komen. Hierin beveelt de Commissie onder andere aan om via een nieuwe EU-regeling voor hervestiging ten minste 50.000 van de meest kwetsbare personen die internationale bescherming behoeven, de komende twee jaar naar Europa te laten komen.

In de brief aan de regering worden er onder andere vragen gesteld over de aanbeveling inzake legale mogelijkheden om naar Europa te komen. De leden vragen onder meer wat de criteria zijn voor 'kwetsbare personen' in deze aanbeveling en welke gevolgen deze aanbeveling heeft voor Nederland. Verder stellen de leden vragen over hoe de ambities van de Europese Unie zich verhouden tot de Global Compacts over vluchtelingen en migratie. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de gevolgen voor migranten van het terugbrengen van de Middellandse Zee naar Libisch grondgebied.

Voortzetting politieke dialoog met de Europese Commissie over de e-privacyverordening

​24 oktober 2017 - In maart 2017 hebben enkele fracties schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over de e-privacyverordening. De beantwoording van deze vragen door de Europese Commissie vormde voor de fracties van de VVD en D66 aanleiding voor nadere schriftelijke vragen. De fracties van GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie sloten zich bij deze vragen aan.

In haar beantwoording geeft de Europese Commissie de voornaamste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige richtlijn weer. De Commissie noemt onder meer de wijziging "dat communicatiemetagegevens mogen worden verwerkt voor andere specifieke doeleinden dan die van diensten met toegevoegde waarde, om zo ondernemingskansen te creëren". De fracties vragen de Europese Commissie om een nadere toelichting op deze wijziging: wat wordt precies bedoeld met 'specifieke' en voor wie zou dit ondernemingskansen creëren, anders dan voor aanbieders van elektronische communicatiediensten? Ook wensen de leden graag te vernemen of de gebruiker/consument die geen toestemming verleent geen of minder toegang tot de inhoud van aangeboden diensten krijgt.

Verder wordt gevraagd waarom het voorstel een onderscheid maakt tussen de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking van elektronische communicatiemetagegevens en die voor 'gewone' elektronische communicatiegegevens. Ook wensen de fracties een reactie van de Europese Commissie op de aanbevelingen van de European Data Protection Supervisor (EDPS) over de e-privacyverordening.

De Europese Commissie is verzocht de vragen binnen drie maanden te beantwoorden.

Delegaties nationale parlementen spreken in Tallinn over toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

​30 oktober 2017 - Op maandag 30 oktober 2017 heeft senator De Grave, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën, namens de Eerste Kamer deelgenomen aan de Interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Deze keer was het aan het nationale parlement van EU-voorzitter Estland - de Riigikogu - om de conferentie in Tallinn te organiseren. Deze conferentie, die twee maal per jaar plaatsvindt, komt voort uit artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie, het zogenoemde 'begrotingspact'. De conferentie biedt de parlementen van de lidstaten die het verdrag in 2013 hebben ondertekend, de mogelijkheid met elkaar te spreken over de onderwerpen die onder het verdrag vallen en ervaringen uit te wisselen.

Een van de thema's waarover de delegaties van de nationale parlementen deze keer van gedachten hebben gewisseld betrof de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze discussie werd ingeleid door Eurocommissaris Dombrovskis met een bijdrage over de recent door de Commissie gepubliceerde discussienota over de toekomst van de EMU. Hierin zijn door de Commissie verschillende voorstellen voor de korte en middellange termijn gedaan om de EMU te voltooien, zoals het completeren van de bankenunie en de kapitaalmarktunie en op de langere termijn het oprichten van een Europees Monetair Fonds.  

De deelnemende delegaties spraken zich in het algemeen uit voor de verdere ontwikkeling van de EMU. Verschillende standpunten waren er wel over de wijze waarop en het tempo van verdere verdieping. Zo wezen enkele parlementariërs op het belang van de goede implementatie van de huidige regels en afspraken, alvorens er nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd om de EMU te verdiepen. Andere deelnemers pleitten juist voor nieuwe stappen, bijvoorbeeld voor het instellen van een Europese macro-economische stabilisatiecapaciteit (een zogenoemde 'fiscal capacity') om economische schokken op te kunnen vangen. Gedachten werden tevens gewisseld over hoe de controlerende rol van nationale parlementen en die van het Europees Parlement in het economisch bestuur in de EU kunnen worden versterkt.

Eurocommissaris Dombrovskis gaf aan dat de Commissie momenteel nieuwe voorstellen voor de Europese Raad van december afrondt, wanneer de Europese regeringsleiders bijeenkomen om te spreken over de toekomst van de EMU.

Nieuws uit Europa

“Een meer verenigd, sterker en democratisch Europa”

​24 oktober 2017 - Europees Commissaris Frans Timmermans presenteerde op 24 oktober in het Europees Parlement het werkprogramma voor 2018 namens de Europese Commissie. Tachtig procent van de voorstellen die de Commissie aan het begin van haar mandaat heeft beloofd, is inmiddels voorgelegd aan de Raad en het Parlement. Nu volgen de resterende voorstellen om het werk op het gebied van de politieke prioriteiten die Juncker heeft gesteld bij aanvang van zijn mandaat in 2014 te voltooien. “Dit is een cruciale tijd,” aldus Timmermans, “want we hebben 18 maanden om met resultaten te komen voordat onze burgers naar de stembus gaan om dit parlement te verkiezen.” 

De Europese Commissie zal ten eerste met voorstellen komen ter completering van het actieplan voor de circulaire economie, digitale markt, Energie-unie, Kapitaalmarktunie, de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de Bankenunie. Volgende maand wordt tevens de inhoud van de pijler voor sociale rechten bekendgemaakt. Daarnaast spelen veiligheid en migratie een belangrijke rol in het werk van de Commissie voor de komende tijd. De Commissie zal op dit gebied maatregelen nemen ter bevordering van de Veiligheidsunie en voorstellen doen voor herziening van het Visum Informatie Systeem.

Ten tweede doet de Commissie verdergaande voorstellen die tot 2025 strekken. De voorstellen zijn gebaseerd op de toekomstdiscussie over de Europese Unie. De Commissie wil een meer verenigde, sterkere en democratischer Unie creëren. Om deze doelen dichterbij te brengen, stelt zij onder andere een geloofwaardig toetredingsperspectief voor aan een aantal staten in de westelijke Balkan, hervorming van het Meerjarig Financieel Kader en doet zij voorstellen voor een Europese minister voor Economie en Financiën, een pre-toetredingsinstrument voor toetreding tot de eurozone en uitbreiding van de Schengenzone naar Roemenië en Bulgarije.

De meeste politieke groepen in het Europees Parlement verwelkomden het programma. Groepen als S&D, ALDE en ECR daarentegen vinden dat er meer gedaan moet worden om de aanhoudende migratiecrisis het hoofd te bieden. GUE/NGL en de Groenen bekritiseerden de sociale pijler, wat volgens hen een lege huls is.

Op basis van het werkprogramma van de Commissie zullen de Kamercommissies in de Eerste Kamer hun prioriteiten op het gebied van EU zaken voor de komende tijd vaststellen.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

​2 november 2017 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest recente overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer die erover gaat. De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt bestudeerd. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel?
Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.