nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2019 - 2020

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Signalering

Uitgelicht...

Mondeling overleg over economisch effect Europese coronasteunmaatregelen op korte en lange termijn

​16 juni 2020 - De vaste commissie voor Financiën heeft op 16 juni 2020 overleg gevoerd met minister Hoekstra van Financiën en minister Blok van Buitenlandse Zaken over het effect van de Europese coronamaatregelen op de korte en lange termijn, met inbegrip van doorwerking in het MFK, de staat van de Eurozone, het Stabiliteits- en Groeipact en het Europees Semester.

De woordvoerders stelden vragen over de (on)mogelijkheid om geld te lenen wanneer inkomsten en uitgaven van het EU-budget niet in evenwicht zijn, of de 'eigen middelen' aan te vullen met Europese belastingheffing. Het ging over verlangde afdrachten van lidstaten aan steunfondsen in het licht van hervormingsbereidheid in lidstaten die - al voor het uitbreken van de coronacrisis - een te hoge staatsschuld hadden en het loslaten van de kaders van het stabiliteits- en groeipact ingegeven door de forse krimp van de economieën van de lidstaten.

Er werd gepleit voor een sterk Europa in deze tijd gegeven de mondiale uitdagingen, bereidheid om instellingen als de WHO, IMF en Wereldbank te steunen en internationale solidariteit. Verder werd de vraag opgeworpen of de ECB er goed aan doet om obligaties van fossiele industrie op te kopen, terwijl beter geïnvesteerd kan worden in energietransititie, terwijl anderzijds werd gevraagd of de vergroening niet beter even 'on hold' gezet kon worden.

Nederland staat in de Europese pers bekend als de een van de "vrekkige vier", maar duidelijk is dat er wel íets moet gebeuren. Kunnen landen als Italië, uit een oogpunt van houdbaarheid van schulden, een verdere stapeling van schulden verdragen, was een andere vraag. De ministers antwoordden onder meer dat geld overhevelen zonder de onderliggende kracht van de economie te versterken geen problemen oplost. Daarom legt de Nederlandse regering die koppeling ook duidelijk. Het afgesproken niveau van 60% staatsschuld is geen vast gegeven. De staatsschuld moet bezien worden in de context van het groeivermogen van een land. 

Ten aanzien van vergroening merkten zij op dat het logisch is dat op het moment dat je een extra financiële impuls wilt geven aan de economie je dat ook in lijn doet met de opgaven - infrastructuur, kennisontwikkeling, innovatie, vergroening - die er ook al voor de crisis waren.

Nieuws uit de Kamer

COSAC digitaal wegens COVID-19

​16 juni 2020 - Voor het eerst sinds de oprichting van de Conferentie van de commissies Europese Zaken van de parlementen in de EU (COSAC) in 1989 is de conferentie niet doorgegaan in het land dat het EU-Voorzitterschap draagt. Wegens de coronamaatregelen heeft het Kroatische Voorzitterschap besloten om de plenaire vergadering te vervangen door een digitaal overleg van de voorzitters van de commissies Europese Zaken. Voor de Eerste Kamer nam commissievoorzitter Oomen-Ruijten deel. 

Twee onderwerpen stonden prominent op de agenda: de gevolgen van de coronacrisis voor de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en het Herstelplan, en de Conferentie over de Toekomst van Europa. Oomen-Ruijten gaf in de discussie aan dat de crisis de onderhandelingen heeft gecompliceerd, maar dat de situatie tegelijk ook nieuwe inzichten en kansen kan bieden. Zij sprak haar vertrouwen uit dat dit uiteindelijk zal leiden tot een budget- en herstelplan waar iedereen achter kan staan. Zij benadrukte tot slot dat een adequate verdeling onder de landen die momenteel het meest getroffen zijn door de pandemie, noodzakelijk is.   

Naar aanleiding van het overleg is een brief van COSAC-delegaties (mede-ondertekend door commissievoorzitter Oomen-Ruijten) uitgegaan, waarin een weergave van de besproken onderwerpen is meegedeeld aan de Voorzitters van de Europese instellingen.    

Vragen over rechtsstatelijkheid in de EU

​19 juni 2020 - De vaste Kamercommissies EUZA en J&V hebben op 19 juni 2020 twee brieven gericht aan de regering die beiden ingaan op de rechtsstatelijkheid in de EU.

De eerste brief betreft de EU-toetsingcyclus voor de rechtsstaat en in het bijzonder de Nederlandse inzending in reactie op een questionnaire van de Europese Commissie. De antwoorden op deze questionnaire zullen deel uitmaken van het eerste Jaarverslag over Rechtsstatelijkheid in de EU (Annual report on the Rule of Law), dat naar verwachting in september zal worden gepubliceerd.

De inzending van de Nederlandse regering is voor leden van de fractie van GroenLinks de aanleiding om onder andere vragen te stellen over het systeem van financiering van de rechtspraak in relatie tot de scheiding der machten. De leden van de fracties van GroenLinks en van CDA vragen de regering verder ook naar de adequate gevolgen van deze toetsingscyclus.

De tweede brief gaat in op de kritiek dat de maatregelen die Hongarije had aangekondigd om het coronavirus te bestrijden de rechtsstaat zouden schenden. De commissies nemen kennis van de bezorgde reactie van het kabinet op de maatregelen. Zij spreken zich in deze brief uit dat zij het waarborgen van de beginselen van de rechtsstaat in de Europese Unie als een van de fundamenten zien van de Europese Unie en dat zij de uitkomsten van de monitoring van de rechtsstaat door de Europese Commissie nauwgezet zullen volgen.

De leden van de fractie van GroenLinks vragen naar concrete plannen en stappen voor sancties tegen de Hongaarse regering. De leden van de fractie van SGP vragen de regering onder andere waarin de Hongaarse noodmaatregelen principieel zouden afwijken van Nederlandse noodmaatregelen en maatregelen die andere landen hebben uitgevaardigd.

Mondeling overleg met minister Wiebes over het nationale en Europese klimaatbeleid

​23 juni 2020 - De commissie EZK/LNV heeft 23 juni 2020 mondeling overleg gevoerd met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de uitwerking van het klimaatakkoord en over de Europese Green Deal.

De commissie heeft met de minister van EZK onder andere gesproken over de mogelijkheden voor ‘groen herstel’ na de coronacrisis in Europa, het gebruik van waterstof en de mogelijke financiële risico’s van het niet voeren van CO2-beleid. Tevens is gesproken over de kosten van het klimaatbeleid.

De commissie heeft voorafgaand aan dit overleg reeds schriftelijke vragen gesteld aan de minister over de Europese Green Deal en de Europese Klimaatwet. Daarnaast heeft de commissie een subsidiariteitsbezwaar ingediend bij de Europese Commissie inzake de Europese Klimaatwet.

Het mondeling overleg is via deze link terug te kijken. Het woordelijk verslag van dit overleg zal later beschikbaar worden gesteld onder dossier 35377 op de Eerste Kamerwebsite. 

Bespreking brieven minister BZK en Europese Commissie over bestrijding online-desinformatie

​30 juni 2020 - De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespraken op 30 juni 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de brief van de Europese Commissie over de bestrijding van online-desinformatie.

Deze brieven zijn ontvangen naar aanleiding van een aantal nadere vragen gesteld door de fractieleden van FVD en PVV aan respectievelijk de minister van BZK en de Europese Commissie. Besloten is om op 8 september 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 26 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een mededeling met een benadering voor de bestrijding van online-desinformatie. In deze mededeling formuleert zij haar standpunten over de uitdagingen die met online-desinformatie gepaard gaan. De belangrijkste overkoepelende beginselen en doelstellingen voor maatregelen om het publiek bewust te maken van desinformatie en het fenomeen doeltreffend te bestrijden, worden daarin uiteengezet.

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

​2 juli 2020 -  

8 juli 2020 t/m 7 september 2020
Eerste Kamer met zomerreces

4 september 2020 
Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) & Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)

7 september 2020 
Interparlementaire conferentie voorzitters commissies gezondheid, onderzoek en digitale zaken 

14 september 2020
COSAC Voorzittersbijeekomst

28 en 29 september 2020
Bijeenkomst van de JPSG Europol

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

​2 juli 2020 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht bevat links naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel? Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.