nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2013 - 2014

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

Eerste Kamercommissies willen tijdig beschikken over documenten Europees Semester

​11 februari 2014 - De vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken hebben een brief gestuurd aan de regering over de planning van de behandeling van het Europees Semester in de Eerste Kamer. Centraal daarbij staat het moment waarop de Kamer kan beschikken over conceptversies van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma vóórdat de regering deze documenten aan de Europese Commissie zendt. Als gevolg van het Europees Semester, dat in 2012 in werking is getreden, dienen de lidstaten van de Europese Unie ieder jaar vóór 1 mei op hoofdlijnen aan te geven hoe zij het volgende jaar zullen voldoen aan gemeenschappelijke regels over het begrotingsbeleid en het doorvoeren van structurele hervormingen. Omdat deze plannen richtinggevend zijn voor onder meer de begroting die de regering in het najaar presenteert, achten de commissies het belangrijk dat de Kamer haar controlerende functie ook in een vroeg stadium uit kan voeren.

Van de regering is vernomen dat zij beoogt het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma vast te stellen in de tweede helft van april. Een debat (volgend op de behandeling in de Tweede Kamer) over deze programma's vóór 1 mei zou daardoor niet mogelijk zijn. De commissies verzoeken de regering in deze brief dan ook te bevorderen dat de conceptprogramma's eerder aan de Staten-Generaal worden aangeboden. Mocht dit onhaalbaar blijken, dan overwegen zij om al op 8 of 15 april mondeling overleg te voeren met de ministers van Economische Zaken en van Financiën op basis van de dan beschikbare stukken.

Voorzitter Eerste Kamer bezoekt Slowakije

​18 februari 2014 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Ankie Broekers-Knol, zal van 18 tot en met 20 februari 2014 een bezoek brengen aan Slowakije. Zij is uitgenodigd door de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavol Paška. Tijdens het bezoek zal de Voorzitter onder meer spreken met parlementariërs, met vertegenwoordigers van de regering en met maatschappelijke organisaties. Daarnaast zal zij een lezing geven aan de Comenius Universiteit in Bratislava over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

Nieuws uit de Kamer

Vragen over Nederlandse inzet bij opvang vluchtelingen

​11 februari 2014 - De commissie I&A/JBZ heeft op 11 februari 2014 een brief verzonden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de inzet van de Nederlandse regering bij de opvang van (onder andere) Syrische vluchtelingen. De vragen, onderschreven door de leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en SP, zijn gesteld naar aanleiding van de eind 2013 gepubliceerde Commissiemededeling over de werkzaamheden van de Taskforce Middellandse Zeegebied en het BNC-fiche van de regering hierbij.  

In de brief wordt onder andere gevraagd naar de bereidheid van de regering voor het verhogen van het beschermingsniveau van migranten in de transitlanden. Aanleiding hiervoor was de aanbeveling van de Taskforce om de transitlanden aan te sporen en te ondersteunen bij het verzekeren van toegang tot bescherming en naleving van de mensenrechten ten aanzien van migranten. De leden van de genoemde fracties stellen bovendien vast dat de regering niet bereid is extra vluchtelingen op te nemen, ook niet via hervestiging of vrijwillige relocatie vanuit de lidstaten met de meeste migratiedruk en verzoeken de regering dit nader te motiveren. Daarnaast vragen deze leden tot welke concrete extra bijdragen de Nederlandse regering bereid is om de humanitaire nood in Syrië en haar buurlanden op te vangen.

Antwoordbrief staatssecretaris V&J n.a.v. kwartaalupdate gegevensbescherming

​11 februari 2014 - De vorige editie van de EUpdate berichtte dat de commissies voor Immigratie en Asiel /  JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) naar aanleiding van de vierde kwartaalrapportage inzake de Europese onderhandelingen over het wetgevingspakket gegevensbescherming per brief van 16 januari 2014 de staatssecretaris van V&J gevraagd hadden naar de Nederlandse onderhandelingsinzet ten aanzien van artikel 4 van de ontwerprichtlijn gegevensbescherming.

De staatssecretaris heeft per brief van 4 februari 2014 een reactie gegeven. Hij meldt daarin allereerst dat per abuis in de kwartaalrapportage is aangegeven dat Nederland het voorstel van een andere delegatie steunt om in de tekst van artikel 4 van de ontwerprichtlijn een nieuw lid op te nemen dat voorziet in de mogelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens voor doelen die niet verenigbaar zijn met het doel van de oorspronkelijke verwerking. Dit had moeten zijn: "doelen die niet onverenigbaar zijn met". Daarnaast geeft de bewindspersoon desgevraagd aan dat de regering het voorstel steunt, omdat dit meer is toegesneden op de behoeften rond de verstrekking van politiegegevens dan wel van justitiële of strafvorderlijke gegevens aan derden dan de regeling van de ontwerprichtlijn (artt. 4 en 8). Deze gegevensverstrekkingen zijn in Nederland momenteel nader geregeld in het Besluit politiegegevens (par. 4) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (hfd. 3).

In hun gezamenlijke vergadering van 11 februari 2014 hebben de commissies de antwoordbrief van de staatssecretaris voor kennisgeving aangenomen. Zij zien op dit moment geen aanleiding om in nader schriftelijk overleg te treden.

Brieven aan minister V&J n.a.v. BNC-fiches EU-normen in strafprocedures

​11 februari 2014 - De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft in haar vergadering van 28 januari 2014 kennisgenomen van de BNC-fiches bij drie richtlijnvoorstellen die moeten leiden tot gemeenschappelijke EU-normen in alle strafprocedures. Het betreft in de eerste plaats een ontwerprichtlijn voor de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn. De regering beoordeelt in het BNC-fiche zowel de subsidiariteit als de proportionaliteit van dit voorstel negatief. Het gaat in de tweede plaats om een ontwerprichtlijn voor procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure. De regering plaatst in het BNC-fiche kritische kanttekeningen bij de subsidiariteit maar beoordeelt deze op voorhand positief, terwijl zij de proportionaliteit negatief beoordeelt. Ten slotte betreft het een ontwerprichtlijn voor voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel. De regering beoordeelt in het BNC-fiche de subsidiariteit positief en de proportionaliteit overwegend negatief.

Ten aanzien van het laatstgenoemde voorstel heeft de commissie besloten om op dit moment, in afwachting van het algemeen overleg dat in de Tweede Kamer gepland staat, niet in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie. Dat ligt anders voor de beide overige voorstellen: op 11 februari 2014 zijn twee brieven naar de minister van V&J verzonden, met daarin - naast het uitspreken van steun voor het kabinetsstandpunt door de leden van de fracties van de VVD en het CDA - een aantal vragen van de leden van de fractie van de SP. Zo willen deze leden weten of de regering het met hen eens is dat het vermoeden van onschuld niet in het Wetboek van strafvordering is neergelegd en of de regering de toegevoegde waarde ziet van codificatie van dit principe door middel van een van de ontwerprichtlijnen. Ten aanzien van het andere voorstel vragen de leden van de SP-fractie waarom de regering van oordeel is dat enkele van de voorgestelde bepalingen in een ver verwijderd verband staan tot de rechtsgrondslag, gelet op het feit dat de richtlijn ervoor zorgt dat het strafprocesrecht voor minderjarigen in Nederland en andere EU-lidstaten in overeenstemming wordt gebracht met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVKR). De regering is verzocht om binnen vier weken de gestelde vragen te beantwoorden. Wordt vervolgd dus.

Nieuws uit Europa

COSAC Voorzittersbijeenkomst in Athene

​26 januari 2014 - Op 26 en 27 januari 2014 vond te Athene, Griekenland, een bijeenkomst van de voorzitters van de commissies belast met Europese aangelegenheden van de Europese parlementen (COSAC) plaats. De voorzittersbijeenkomst wordt georganiseerd met het oog op de voorbereiding van de plenaire COSAC-vergadering, die onder Grieks voorzitterschap zal doorgaan op 15-17 juni 2014. Een delegatie bestaande uit de vicevoorzitter van de Eerste Kamercommissie Europese Zaken (EUZA), de heer Schrijver (PvdA), en een lid van de Tweede Kamercommissie EUZA, mevrouw Lucas (VVD), nam deel aan de bijeenkomst.

Mede op uitdrukkelijk verzoek van de Nederlandse delegatie, geuit bij eerdere bijeenkomsten van COSAC en herhaald door de heer Schrijver bij de aanvang van de bijeenkomst in Athene, heeft de voorzitter van de Italiaanse commissie voor Europese aangelegenheden aangegeven dat onder het Italiaanse voorzitterschap, vanaf juli 2014, geen in de tijd concurrerende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd. De huidige COSAC-bijeenkomst viel, voor leden van de commissies voor Europese aangelegenheden ongunstig, samen met de bijeenkomst van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE).

Na de bespreking van procedurele aangelegenheden, zoals de conceptagenda van de plenaire vergadering en de onderwerpen voor het tweejaarlijkse COSAC-rapport, volgden drie inleidingen en een debat.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met Interinstitutionele Aangelegenheden en Administratie, de heer Maroš Šefčovič, gaf een inleiding over de rol van de instellingen bij het opnieuw verbinden van Europa met zijn burgers. Vooral verheldering voor de burger van de doelstellingen van de Europese Unie en het duidelijk maken van de kansen om te participeren die de EU biedt aan de burger stonden centraal in zijn inleiding. Vanuit de zaal (onder andere door het Deense parlement en de Tweede Kamer) werden verschillende concrete voorstellen gedaan voor de verbetering van de rol van nationale parlementen en voor de aanmoediging van betrokkenheid van burgers. De heer Schrijver wees op de cruciale rol van nationale parlementen in de EU, als nationale vertegenwoordigers van de burgers. Hij wees tevens op de mogelijkheid van nationale parlementen om in een politieke dialoog met de Commissie vragen te stellen over gepresenteerde Europese voorstellen, die openbaar op de Europese website van de Eerste Kamer www.europapoort.nl worden gepubliceerd. Ook drong de heer Schrijver aan op snellere beantwoording door de Europese Commissie. De heer Šefčovič prees de publicatie van de correspondentie tussen de Kamer en de Commissie en beloofde beterschap voor wat betreft de snelheid van de beantwoording.

De heer Carlo Casini, voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken (AFCO) van het Europese Parlement en rapporteur voor het jaarlijkse rapport over de relaties tussen het Europese Parlement en de nationale parlementen, was met name geïnteresseerd in de visie van de delegaties op de verhouding tussen het Europese Parlement en de nationale parlementen. Verschillende delegaties benadrukten dat een goede dialoog en balans tussen het Europese Parlement en de nationale parlementen cruciaal is.

Tot slot lichtte de heer Evangelos Venizelos, Grieks vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, het prioriteitenprogramma voor het Griekse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie toe, dat met name is gericht op economische groei en aanpak van de jeugdwerkloosheid, op het Europese economische bestuur (waaronder de bankenunie) en op het Europese migratiebeleid. In de discussie die volgde gingen de aanwezige delegaties met name in op de Griekse visie op het migratiebeleid en op de uitbreiding van de Unie.

Griffiersconferentie nationale parlementen EU-lidstaten

​27 januari 2014 - De Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en de Griffier van de Tweede Kamer, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, hebben op maandag 27 januari in de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de Secretarissen-Generaal van de parlementen van de lidstaten van Europese Unie. Ook de Secretaris-Generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, nam aan de conferentie deel. Op de agenda stond onder meer de voorbereiding van de ‘Conference of Speakers of the European Union Parliaments' van 6 tot 8 april in Vilnius.

Het is gebruikelijk dat de Speakers Conference wordt gehouden in het land dat in het tweede semester van het voorafgaande jaar het EU-voorzitterschap heeft bekleed. Daar zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Role of the parliaments in tackling the consequences of the economic and financial crisis;
  • Five years after coming into force of the Treaty of Lisbon: Lessons of subsidiarity checks in parliaments;
  • Interparliamentary cooperation with Eastern partnership countries;
  • Interparliamentary cooperation in the area of freedom, security and justice.

De Griffiers spraken voorts over IPEX, de website die de nationale parlementen gezamenlijk beheren en die als de belangrijkste bron van informatie geldt voor de behandeling van Europese dossiers in de nationale parlementen. De Nederlandse Griffiers hebben aangedrongen op bespoediging van de informatievoorziening via IPEX van de behandeling van subsidiariteitsbezwaren door parlementen, zodanig dat parlementen zich tijdig een beeld kunnen vormen van de stand van zaken in de andere nationale parlementen.

Ook wisselden de Griffiers best practices uit op het vlak van de coördinatie van Europese aangelegenheden in de ambtelijke organisaties van de parlementen. De website www.europapoort.nl van de Eerste Kamer blijkt andere parlementen geïnspireerd te hebben tot afzonderlijke digitale vastlegging van de behandeling van Europese dossiers op hun websites.

Verslag eerste deelsessie van de PACE in Straatsburg

​27 januari 2014 - Van 27 tot 31 januari 2014 vond de eerste sessie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) plaats. Een aantal Eerste Kamerleden trad op als rapporteur of voerde het woord tijdens de debatten. Op de agenda stonden onder andere het partnerschap met de Palestijnse Nationale Raad, racisme en intolerantie in Europa, de gevolgen van nieuwe informatie- en communicatietechnologie voor democratie, en de introductie van een integratietoets.

Een uitgebreid verslag van de eerste deelsessie van de PACE kunt u teruglezen op onze websiteDaar vindt u ook een overzicht van de aangenomen resoluties en aanbevelingen.

Signalering

Commissievoorzitters JBZ-aangelegenheden bespreken Europees migratiebeleid en (post)Stockholmprogramma

​17 februari 2014 - Op 16 en 17 februari 2014 vindt in Athene - onder het Griekse voorzitterschap van de EU - een interparlementaire voorzittersbijeenkomst plaats voor Kamercommissies belast met JBZ-aangelegenheden. Vanuit de Eerste Kamer zal senator Strik (GroenLinks) als plaatsvervanger van de commissievoorzitter aan deze bijeenkomst deelnemen. Op de agenda staan de het Europese migratiebeleid en de Commissiemededeling inzake voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme. Verder zal het Stockholmprogramma worden besproken en wordt vooruitgekeken naar het JBZ-meerjarenbeleidskader voor 2015-2020.

Nieuwe Europese voorstellen

​13 februari 2014 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.