nieuwsbrief EUpdate nr. 15 - 2013 - 2014

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

COSAC Voorzittersbijeenkomst in teken van vliegramp MH17

​17 juli 2014 - De bijeenkomst van voorzitters van de commissies van Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie, die op 17 en 18 juli 2014 plaatsvond in Rome, stond grotendeels in het teken de vliegramp in Oekraïne waarbij 298 mensen om het leven zijn gekomen. Door het Italiaanse EU-voorzitterschap en door de delegaties werden medeleven en condoleances uitgesproken voor de slachtoffers en voor hun nabestaanden.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Tineke Strik (GroenLinks), die namens de Eerste Kamer deelnam aan de bijeenkomst, sprak namens de delegatie van de Staten-Generaal haar diepe droefenis en medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp uit. Zij bracht haar collega’s het tragische bericht dat Eerste Kamerlid Willem Witteveen (PvdA) zich tevens onder de slachtoffers bevond. Kort daarop werd door de COSAC een minuut stilte in acht genomen voor allen die aan boord van vlucht MH17 om het leven zijn gekomen. De oproep van mevrouw Strik tot een diepgravend, transparant en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de ramp vond brede weerklank bij de delegaties.

De conferentie besprak tevens de prioriteiten van het Italiaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de vooruitzichten voor de EU na de Europese verkiezingen. Inleidingen op dit thema werden gegeven door de Italiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Sandro Gozi, en de Eurocommissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en Bestuur, de heer Sefcovic. Mevrouw Strik heeft de heer Gozi bij deze gelegenheid vragen gesteld over de opvolging van het “Mare nostrum” binnen FRONTEX. De vergadering besprak ten slotte het onderwerp van Europese Structuur- en Investeringsfondsen 2014-2020 met onder meer Eurocommissaris Hahn.

Nieuws uit de Kamer

Europese Commissie weerspreekt kritiek op gele kaart-procedure

​10 september 2014 - In een van de vorige edities van de EUpdate werd bericht dat de commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) op 3 juni 2014 een kritische brief naar de Europese Commissie hadden verzonden over de gele kaart-procedure in het algemeen. Twee maanden daarvoor hadden de commissies per brief laten weten dat zij zich in meerderheid aansluiten bij een brief van de Tweede Kamer, waarin teleurstelling wordt uitgesproken over de wijze waarop de Europese Commissie is omgegaan met de bezwaren die de nationale parlementen hebben geuit tegen het voorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) en die hebben geleid tot het initiëren van een gele kaart.

In het zomerreces, bij brief van 22 juli en bij brief van 8 augustus, heeft de Europese Commissie gereageerd. Samengevat komt haar reactie neer op het weerspreken van de geuite kritiek en zorgen. Volgens de Europese Commissie was de reactie op de getrokken gele kaart volledig in overeenstemming met de praktische regeling voor de uitoefening van de subsidiariteitscontrole. In hun gezamenlijke vergadering van 9 september 2014 hebben de commissies I&A/JBZ en V&J de brieven voor kennisgeving aangenomen. Zij zien op dit moment geen aanleiding om in nader schriftelijk overleg te treden, maar zullen het EOM-dossier nauwlettend blijven volgen.

Aanscherping EU-informatievoorziening door de regering

​9 september 2014 - De Eerste Kamer is bij brief van 11 juli 2014 door de minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de afspraken die deze bewindspersoon heeft gemaakt met de Tweede Kamer over EU-informatievoorziening door de regering aan het parlement. Deze afspraken komen onder andere neer op aangepaste sjablonen voor de BNC-fiches waarin uitdrukkelijk aandacht wordt ingebouwd voor het krachtenveld onder de lidstaten en in het Europees Parlement. Tevens wordt in de brief nader ingegaan op aanvullende informatievoorziening, deels via een behandelvoorbehoud, bijvoorbeeld via (kwartaal)rapportages of additionele brieven. Tot slot bevestigt de minister zijn toezegging aan de Tweede Kamer dat het kabinet in de correspondentie aan de Tweede Kamer over EU-besluitvorming vaker zal verwijzen naar documentnummers van interne Raadsdocumenten.

De brief aan de Eerste Kamer is besproken in de commissie EUZA op 9 september 2014. Afspraken over EU-informatievoorziening aan de Tweede Kamer door de regering zijn evenzeer van belang voor de Eerste Kamer; BNC-fiches worden bijvoorbeeld tegelijk aan beide Kamers gestuurd en volgtijdelijke behandeling geldt niet voor voorstellen voor Europese wet- en regelgeving. De commissie heeft besloten aan de regering te berichten dat zij ervan uit gaat dat de Eerste Kamer op gelijke voet als de Tweede Kamer van informatie wordt voorzien. De brief zal naar verwachting in de week van 15 september worden vastgesteld en verzonden. 

Commissies I&A/JBZ en EUZA buigen zich opnieuw over publieke toegang tot Raadsdocumenten

​9 september 2014 - De commissies I&A/JBZ en EUZA zijn naar aanleiding van de Hofuitspraak van 17 oktober 2013 in de zaak Access Info Europe verscheidene keren in schriftelijk overleg getreden met de regering over de publieke toegang tot Raadsdocumenten. De meest recente brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 augustus 2014 gaat nader in op de vragen van de leden van de fractie van GroenLinks, gesteund door de leden van de fractie van de SP, onder andere over de criteria voor het al dan niet opnemen van de namen van lidstaten in nieuwe Raadsdocumenten. Na bespreking van deze brief in de commissievergadering van 9 september 2014 besloten de commissies opnieuw in nader schriftelijk overleg te treden. Deze brief zal volgende week aan de minister worden verzonden. 

Onderhandelingen Visumpakket blijft aandachtspunt voor commissie I&A/JBZ

​9 september 2014 - De commissie I&A/JBZ heeft op 9 september 2014 de reactie van 31 juli 2014 van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over de herschikking van de verordening betreffende de visumcode en de verordening tot vaststelling van een rondreisvisum, besproken. In de brief van de commissie van 1 juli 2014 werden hierover vragen gesteld door de leden van de fracties van D66 en GroenLinks, met aansluiting door de leden van de fractie van de SP.  

De commissie heeft na bespreking de brief van de regering voor kennisgeving aangenomen. Zij heeft echter aangegeven dat zij de onderhandelingen ten aanzien van het visumpakket in de Raadsvergaderingen nauwlettend zal blijven volgen. 

Europese Commissie beantwoordt brief over slotverklaring NETmundial

​10 september 2014 - In hun gezamenlijke vergadering van 9 september 2014 hebben de commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Economische Zaken (EZ) een brief van 8 augustus 2014 besproken, waarin de Europese Commissie antwoordt op het verzoek om te reageren op de slotverklaring van de Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance (NETmundial) die op 23 en 24 april in Sao Paulo, Brazilië is gehouden.

De Europese Commissie geeft aan de slotverklaring te zien als een belangrijke stap in het noodzakelijke hervormingsproces van het huidige kader voor internetgovernance. De slotverklaring sluit volgens haar nauw aan op mededeling COM(2014)72 over internetbeleid en -governance, en alle maatregelen die in deze mededeling staan opgesomd, zijn in overeenstemming met de roadmap waartoe in de slotverklaring is besloten.

De minister van EZ reageerde bij brief van 26 juni 2014 op een soortgelijk verzoek. In de vergadering van 8 juli 2014 hadden de commissies deze brief voor kennisgeving aangenomen en besloten de reactie van de Europese Commissie af te wachten. Zij zien nu in de brief van de Europese Commissie geen aanleiding voor nader schriftelijk overleg.

Nieuws uit Europa

Voorzitter Eerste Kamer naar Oslo voor European Conference of Presidents of Parliament

​11 september 2014 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, neemt op 11 en 12 september deel aan de European Conference of Presidents of Parliament in Oslo. Dit is een conferentie voor parlementsvoorzitters van landen die lid zijn van de Raad van Europa. De Voorzitter treedt op als key note speaker bij thema 3 van de conferentie 'Majority and opposition: striking a balance in democracy'. Daarnaast zal zij een aantal bilaterale ontmoetingen hebben met andere parlementsvoorzitters.

Parlementaire delegatie bezoekt Zweeds parlement

​26 augustus 2014 - Een parlementaire delegatie onder leiding van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, heeft dinsdag 26 augustus een bezoek gebracht aan het Zweedse parlement - de Riksdag - in Stockholm. Het bezoek vond plaats in het kader van de viering van vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Zweden, op uitnodiging van de Voorzitter van het Zweedse parlement, Per Westerberg. Van de Nederlandse delegatie maakten verder Tineke Strik, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken in de Eerste Kamer en Angelien Eijsink, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, deel uit.

Het bezoek werd afgesloten met een bijzonder cadeau van de Nederlandse Staten-Generaal aan Voorzitter Per Westerberg van het Zweedse parlement. Hij ontving uit handen van de Voorzitters van de beide Kamers een kopie van het verdrag dat Zweden en Nederland in 1614 - dit jaar precies vierhonderd jaar geleden - tekenden. Het verdrag was tot nu toe alleen in Nederland te bezichtigen.

Het verdrag werd op 5 april 1614 getekend door een afgevaardigde van de koning van Zweden, de Nederlander Jacob van Dijck en zeven vertegenwoordigers van de Nederlandse Staten-Generaal. Het verdrag hield onder meer in dat Zweden en Nederland ambassadeurs zouden uitwisselen; Nederland werd het eerste land waar Zweden een ambassade opende. Ook werden in het verdrag afspraken gemaakt over handelsrelaties en onderlinge militaire steun.

In april van dit jaar bracht het Zweedse koningspaar - koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia - nog een bezoek aan het Rijksmuseum, waar het originele verdrag onderdeel van de collectie is. Vanaf vandaag is een kopie ervan ook in Zweden te bezichtigen; zowel de Voorzitter van het Zweedse parlement als de directeur van het Nationaal Archief ontving een exemplaar. Bij de overhandiging stond Voorzitter Van Miltenburg stil bij de betekenis ervan: "Het bezoek en het cadeau onderstrepen het belang van goede betrekkingen tussen onze parlementen, gekenmerkt door openhartigheid en vriendschap."

Broekers-Knol memoreerde de langdurige diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Nederland. "Al vierhonderd jaar een goede band... je zou kunnen zeggen: een goed huwelijk", aldus Broekers-Knol. De parlementaire delegatie bezocht onder andere het Zweedse parlement, de Riksdag, het stadhuis en het Nationaal Archief en had ontmoetingen met de Voorzitter en Vicevoorzitters van het parlement, de Voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, de Voorzitter van de gemeenteraad en de Zweedse minister voor Handel. Ook werd gesproken met Nederlanders die in Zweden werken en wonen.

Signalering

Vooraankondiging interparlementaire bijeenkomst over gegevensbeschermingspakket en EOM

​17 september 2014 - Op 17 september 2014 zal op initiatief van de Assemblée Nationale te Parijs een interparlementaire bijeenkomst plaatsvinden over de onderhandelingen in het EU-gegevensbeschermingspakket en ten aanzien van de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De commissies I&A/JBZ en V&J volgen de onderhandelingen van beide onderwerpen nauwlettend (zie Edossier E120003 en E120004 voor gegevensbescherming en E130041 voor het EOM).  

De Eerste Kamer zal bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn door senator Duthler (VVD), voorzitter van de commissie V&J. 

Nieuwe Europese voorstellen

​11 september 2014 -  Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer met medewerking van de Permanent Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.