nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2013 - 2014

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

Commissies I&A/JBZ en V&J bevragen EC over gele kaart-procedure

​3 juni 2014 - Naar aanleiding van de reacties van de Europese Commissie op de gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen bij het Commissievoorstel over de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie bleef bij de commissies I&A/JBZ en V&J een gevoel van teleurstelling over de wijze waarop de Commissie is omgegaan met de bezwaren van de nationale parlementen. De commissies hebben daarop besloten een brief te richten aan de Europese Commissie over de gele kaart-procedure in het algemeen. In deze brief wijzen de commissies met name op de democratische legitimiteit van de gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen en het vereiste dat daaruit voortvloeit voor de Europese Commissie om nauwkeurig te motiveren waarom de Commissie ondanks de getrokken gele kaart niet wenst af te wijken van het oorspronkelijke voorstel. Verder geven de commissies aan dat de Europese Commissie eveneens niet vrijblijvend kan melden dat rekening zal worden gehouden met de bezwaren van de nationale parlementen, zonder de nationale parlementen geregeld op de hoogte te houden tijdens het onderhandelingsproces over de wijze waarop zij dit concreet zal doen. 

De commissies vragen de Europese Commissie of de ervaring met de nu twee getrokken gele kaarten aanleiding geeft om de practical arrangements voor gele kaart-procedures, die door de Europese Commissie zijn opgesteld in 2009, aan te scherpen. Zij verwijzen daarbij eveneens naar conclusies van de L-COSAC en van de Voorzittersbijeenkomst in april 2014.

Nieuws uit de Kamer

TK-rapporteur Leegte licht rapport toe

​3 juni 2014 - De Tweede Kamerrapporteur democratische legitimiteit René Leegte (VVD) heeft in de vaste commissie voor Europese Zaken van de Eerste Kamer zijn rapport "Voorop in Europa. Over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie" toegelicht. Het rapport is in meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard. De toelichting was een vervolg op een eerder overleg van de Eerste Kamercommissie met rapporteur Leegte, toen deze nog bezig was met zijn rapportage.

Leegte vatte de aanbevelingen in het rapport in drie woorden samen: "vroeg, stevig en samen". Nationale parlementen zouden vroegtijdig betrokken moeten zijn bij de totstandkoming en (in een later stadium) de implementatie van Europees beleid. Dit betekent onder andere meer oog voor groen- en witboeken. Ook wordt daarbij gewezen op de belangrijke rol die de permanente vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel kan spelen bij het signaleren van politiek en maatschappelijk belangrijke dossiers. Het rapport besteedt voorts veel aandacht aan de onderlinge samenwerking tussen de Kamers van de nationale parlementen. Zo wordt gepleit voor regelmatig informeel contact tussen de commissievoorzitters Europese Zaken van de parlementen in de EU ("Groep van 41"). De COSAC kan daar een rol in spelen. Ook bevat het rapport de aanbeveling dat parlementen themabijeenkomsten organiseren over onderwerpen die in de betrokken landen grote politieke en maatschappelijke relevantie hebben ("clusters of interest"). Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen ter verbetering van de bestaande gele kaart-procedure uit het Verdrag van Lissabon (i.e. de subsidiariteitstoets: wat kan nationaal geregeld blijven worden?) Het rapport noemt daarnaast de mogelijkheid van een "groene kaart". Deze staat niet in het Verdrag van Lissabon, maar houdt in dat parlementen in een vorm van gezamenlijk optreden nieuw Europees beleid zouden kunnen voorstellen, ook als alternatief voor een door de Europese Commissie gepubliceerd voorstel.

Veel van de in het rapport-Leegte aangesneden problemen worden reeds lang onderkend. Daarom blijft het zoeken naar oplossingen en verbeteringen, waaraan dit rapport bijdraagt, van belang voor nationale parlementen. Democratische legitimiteit en democratische controle van EU-beleid en -regelgeving hebben ook de aandacht van de Eerste Kamer. Bij de evaluatie van de gezamenlijke commissie subsidiariteitstoets van beide Kamers en de introductie in Eerste Kamer van de decentrale behandeling in de vakcommissies van Europese voorstellen zijn een paar jaar geleden de parlementaire Europese procedures in de Senaat herijkt. Recentelijk heeft met name de introductie van het Europees semester en de deadline van de afronding van de begrotingsbehandeling voor 1 januari van ieder jaar, de Eerste Kamer genoopt tot nadere reflectie. In dat kader werd ook advies gevraagd aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

De complementariteit van de Europese werkzaamheden van beide Kamers is een van de aandachtspunten als het gaat om de effectiviteit van het parlementair instrumentarium. Beide Kamers hebben één stem hebben op Europees niveau bij de subsidiariteitstoets. Ook in het kader van de voorbereiding op de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap in 2016 zullen de commissies Europese Zaken van beide Kamers gezamenlijk over deze thematiek spreken.

Rapporteur Leegte zal tijdens de komende COSAC, van 15-17 juni 2014, in Athene zijn rapport presenteren.

Herziening IORP-richtlijn

​3 juni 2014 - De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de week van 20 mei 2014 besloten zich niet achter het subsidiariteitsbezwaar van de Tweede Kamer te scharen over de herziening van de IOPR-richtlijn voor pensioenfondsen. Een meerderheid van de commissieleden heeft te kennen gegeven dat een dergelijke bezwaar niet wordt gedeeld.

De commissie voor SZW sprak in 2012 haar bezorgdheid uit over de financiële consequenties van de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Met name de oorspronkelijk voorziene solvabiliteitseisen waren zeer omstreden, aangezien deze voor de Nederlandse pensioenfondsen tot grote kostenstijgingen konden leiden. Een deel van de commissieleden heeft sindsdien aangegeven dat de Europese Commissie voldoende tegemoet is gekomen aan eerdere bezwaren van onder andere Nederland tegen de aanvankelijke herziening en in het bijzonder de oorspronkelijke voorziene solvabiliteitseisen. 

Binnen de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de PvdA fractie op 3 juni 2014 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met staatssecretaris Klijnsma (SZW) over de voorgenomen herziening van de pensioenfondsenrichtlijn uit 2003 (COM(2014)167). Aanleiding hiervoor was het BNC-fiche dat door minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) op 2 mei aan de Kamer is gestuurd. De vragen en opmerkingen hebben vooral betrekking op het verdedigen van de Nederlandse belangen in Europa en hoe de staatssecretaris bepaalde elementen van de herziening toe zal passen. De brief aan de staatssecretaris zal deze week worden verzonden.

Bezoek minister-president van Albanië

​26 mei 2014 - Op 26 mei bracht de minister-president van Albanië, de heer Edi Rama, een bezoek aan de Staten-Generaal. Hij werd in de Tweede Kamer ontvangen door de Voorzitter van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Eerste Kamer, de Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD) en Van Bommel (SP) en het Eerste Kamerlid Van der Linden (CDA).

Er is gesproken over de uitslag van de Europese verkiezingen en de wens van Albanië om het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie (EU) te verkrijgen. Volgens de heer Rama biedt de EU de Albanezen hoop en perspectief.

In juni brengt de Europese Commissie weer een voortgangsverslag uit over de situatie in Albanië als het gaat om toetredingseisen.

Nieuws uit Europa

Beneluxparlement: "Gecoördineerde aanpak grensoverschrijdende cybersecurity nodig"

​2 juni 2014 - Cyberdreigingen stoppen niet bij de landelijke grenzen. Grensoverschrijdende aanpak van gevaren op de digitale snelweg vergt een gecoördineerde aanpak." Dit zei het Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé (VVD) maandag bij de opening van de Benelux-conferentie 'Cybersecurity en de vitale infrastructuur - Aanpak van de Benelux' in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

De Caluwé is tevens voorzitter van de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het Benelux-parlement. Zij ging in haar openingswoord onder meer in op de stand van zaken van het debat in de Benelux. "Er is al heel veel kennis en kunde op het gebied van cybersecurity in de verschillende Beneluxlanden. Door deze krachten te bundelen kunnen we een voortrekkersrol vervullen inzake de internationale aanpak van grensoverschrijdende cyberdreigingen, zowel binnen de Benelux, als ook binnen de EU." Naast De Caluwé nam vanuit het Nederlandse parlement het Eerste Kamerlid André Postema (PvdA) aan de conferentie deel.

De deelnemers hebben besloten op Benelux-niveau een concrete cybersecurity casus verder te laten uitwerken, om knelpunten in de internationale samenwerking te achterhalen en aan te pakken. Hiertoe zal nog deze maand een aanbeveling worden gedaan aan de verantwoordelijke Benelux-ministers. De gezamenlijke aanpak heeft als doel verdere samenwerking op het gebied van cybersecurity binnen de Benelux en daarbuiten te faciliteren.

Op de conferentie voerden de volgende sprekers het woord: Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur The Hague Security Delta; Leo Freriks, city account manager Siemens Nederland; Louis Oosterom, manager business development Bosch en Pascal Steichen, Direction du commerce électronique et de la sécurité informatique, ministerie Economische Zaken van Luxemburg.

Ontmoeting senator Tiny Kox met Doema-voorzitter Sergei Naryshkin

​28 mei 2014 - Op 26 mei 2014 vond er een ontmoeting plaats van de Voorzitter van de Russische Staats-Doema Sergei Naryshkin met de Voorzitter van de fractie Europees Unitair Links in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, senator Tiny Kox. Doel van het gesprek was het herstel van de betrekkingen tussen de Russische PACE-delegatie en de Assemblee. In april 2014 ontnam de Assemblee Rusland het stemrecht vanwege de annexatie van de Krim. Dit leidde ertoe dat de Russische delegatie haar samenwerking met de Assemblee opschortte.

Tijdens het gesprek gaf de heer Naryshkin aan dat hij bereid is te praten over eventueel herstel van de relaties en indien gewenst dat hij daarvoor ook naar Straatsburg wil komen, mits sancties van de Europese Unie hem daarin niet zouden belemmeren. De heer Naryshkin sprak de hoop uit dat ná de presidentsverkiezingen van zondag j.l. in Oekraïne er een einde aan het geweld komt en een begin wordt gemaakt met noodzakelijke hervormingen. Ook sprak hij de hoop uit op een spoedige ontmoeting van de nieuwe president Poroshenko met president Poetin, wat tot betere Europese verhoudingen zou kunnen leiden.

De heer Naryshkin gaf blijk van een hoge waardering voor de activiteiten van Tiny Kox in de PACE: "U toont altijd een ingetogen, evenwichtige, doordachte positie en uw bijdrage aan de bouw van Europa zonder scheidslijnen is heel groot”.

De eerste vicevoorzitter van de Doema Ivan Melnikov (Communistische Partij) en de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken Alexei Pushkov (Verenigd Rusland) waren ook aanwezig bij de ontmoeting.

Senator Kox heeft in Moskou ook gesprekken gevoerd met de leider van de Russische PACE-delegatie en de voorzitters van de twee formele oppositiefracties in de Doema, de Russische mensenrechtenombudsvrouw, de viceminister van Buitenlandse Zaken, het hoofd van het bureau van de Raad van Europa in Rusland en de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa, Onno Elderenbosch, nu nog werkzaam op de Nederlandse ambassade in Moskou.

Senator Kox heeft inmiddels de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, mevrouw Anne Brasseur, op de hoogte gebracht van de inhoud van zijn gesprekken in Moskou.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

​5 juni 2014 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.