nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2009 - 2010

Inhoud

Uitgelicht... Nieuws uit de Kamer Nieuws uit Europa Signalering

Uitgelicht...

JBZ-commissie kan leven met regeringssteun voor 'zuinig' lidstaatinitiatief tolken en vertalers

​1 juni 2010 - De regering heeft op 28 mei 2010 vragen van de commissie voor de JBZ-Raad - meer in het bijzonder de leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks - beantwoord die in een brief van 18 mei 2010 zijn gesteld over twee concurrerende voorstellen met betrekking tot het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. Deze leden wensten een nadere onderbouwing van bezwaren van de regering tegen het commissievoorstel.  Volgens de regering stuit de verplichting om standaard een schriftelijke vertaling van processtukken te leveren onder meer op uitvoeringsproblemen. Ook zou een dergelijke verplichting tot een substantiële stijging van de gerechtskosten leiden. De commissie voor de JBZ-Raad heeft de brief in haar vergadering van 1 juni 2010 voor kennisgeving aangenomen, hoewel zeker niet alle leden de inhoud ervan onderschreven. Enkele leden typeerden de regeringsopstelling als "zuinig". Het lidstaatinitiatief zal op de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 worden besproken.

Zoals gemeld in EUpdate nr. 8 zijn er met betrekking tot dit onderwerp momenteel twee voorstellen aanhangig: een initiatief van een groep lidstaten en een voorstel van de Europese Commissie dat op enkele onderdelen meer waarborgen biedt, maar waaraan daardoor ook een hoger prijskaartje hangt. Zo biedt het lidstaatinitiatief de mogelijkheid in bepaalde gevallen te volstaan met een mondelinge vertaling of samenvatting van processtukken. Het Commissievoorstel kent deze uitzondering niet. Voor de Nederlandse regering is dit een van de redenen om een voorkeur voor het lidstaatinitiatief uit te spreken.

 

Nationale parlementen en Europees parlement verdeeld over Europese diplomatie

​2 juni 2010 - Tijdens een interparlementaire commissiebijeenkomst van de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement (EP) en vertegenwoordigers van de gelijknamige commissies van de nationale parlementen is uitgebreid gesproken over de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Tijdens de bijeenkomst zijn de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rond verschillende aspecten van de oprichting van deze nieuwe dienst. De Speciaal Adviseur van Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton voor de EDEO, dhr. Poul Skytte Christoffersen, en de directeur-generaal Personeelszaken en Veiligheid van de Europese Commissie, mw. Irène Souka, verstrekten de nodige informatie. Aan de orde kwamen onder andere het tijdpad voor het volledige functioneren van de EDEO, de voorwaarden waaronder de staf van de Commissie, Raad en lidstaten binnen de organisatie zullen werken en de selectie en benoeming van personeel.

Zowel het Europees Parlement als de vertegenwoordigers van nationale parlementen hebben hierop uitgebreid gereageerd en standpunten uitgewisseld. Kernpunt van de bijdragen van het EP was dat de EDEO een brede en ambitieuze dienst moet worden waarbij het zwaartepunt van activiteiten, middelen en personele bezetting bij de Europese Commissie moet liggen. Vanuit deze optiek zou het EP een grote rol krijgen in het politieke toezicht op de activiteiten van de EDEO en daarmee op de het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger.  

Een groot aantal nationale parlementen heeft daarentegen juist gewezen op het feit dat het Verdrag van Lissabon nadrukkelijk stelt dat buitenlands en veiligheidsbeleid een intergouvernementeel terrein blijft en dat parlementaire controle op de activiteiten van mevrouw Ashton en de EDEO op dit gebied dan ook is voorbehouden aan nationale parlementen, voornamelijk via de eigen regeringen.

Nieuws uit de Kamer

JBZ-commissie ontstemd over late aanbieding agenda

​1 juni 2010 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van dinsdag 1 juni 2010 gesproken over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 3 en 4 juni aanstaande. Tot haar ongenoegen moest de commissie constateren dat deze agenda pas de dag tevoren, op maandag 31 mei, bij de Eerste Kamer was binnengekomen. De commissie vindt dit onbevredigend, aangezien het zeer late aanbieden van een agenda haar verhindert een serieuze en constructieve reactie op de regeringsinzet te geven. Zij zal deze kwestie dan ook meenemen in het mondeling overleg met de minister van Justitie dat gepland staat voor 15 juni aanstaande. Dit mondeling overleg is reeds in EUpdate nr. 10 aangekondigd. Directe aanleiding voor het overleg is het feit dat de minister – ondanks een eerdere toezegging – heeft geweigerd raadsdocumenten met betrekking tot bepaalde dossiers ter beschikking te stellen.

Nieuws uit Europa

Rapport van de EU Reflectiegroep uitgebracht over de toekomst van de EU

​8 mei 2010 - "Project Europa 2030, uitdagingen en kansen", dit is de titel van het rapport van de EU Reflectiegroep dat het op 8 mei 2010 uitbracht. De onafhankelijke reflectiegroep concludeert dat, wanneer de EU haar doelstellingen wil verwezenlijken, de Europese Raad en de Eurogroep hun leidende rol zullen moeten versterken, in coördinatie met de Commissie en het Europees Parlement. Europa moet een assertievere rol vervullen op het internationale toneel om zijn ambitieuze agenda te kunnen realiseren, stelt de reflectiegroep.

Deze reflectiegroep is opgericht door de Europese Raad om de Europese Unie te assisteren bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen waarvoor Europa zich op de lange termijn geplaatst ziet. Met de Berlijn Declaratie van 25 mei 2007 als uitgangspunt heeft de reflectiegroep de te verwachten ontwikkelingen geïnventariseerd.

In het rapport merkt de groep op dat het Verdrag van Lissabon er aan heeft bijgedragen dat de EU thans beschikt over een krachtiger instrumentarium voor het buitenlands beleid. De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het gemeenschappelijk belang van de EU en bij het uitwerken van gezamenlijke beleidsprogramma's, na coördinatie van de nationale standpunten. De hoofdlijn van het rapport is dat de instellingen van de EU intensief zullen moeten samenwerken om de huidige crisis en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Onder leiding van Felipe Gonzalez Marquez heeft de groep in het rapport haar visie uiteengezet voor de jaren 2020 tot 2030. Alhoewel niet alle voorstellen door alle leden worden gesteund, is de fundamentele, door alle leden van de groep gedragen, conclusie dat Europa zich momenteel bevindt op een keerpunt in zijn geschiedenis. “Aan de toekomstige uitdagingen kunnen wij enkel het hoofd bieden indien wij allen -politici, burgers, werkgevers en werknemers - ons kunnen scharen achter een nieuw gemeenschappelijk doel, dat moet worden vastgesteld op basis van de behoeften van de huidige tijd.”

Het rapport wordt tijdens de vergadering van de Europese Raad in juni toegelicht.

43e COSAC-vergadering in het teken van rol nationale parlementen na inwerkingtreding Verdrag van Lissabon

​31 mei 2010 - De leden Broekers-Knol, Van Bijsterveld en Peters hebben in Madrid deelgenomen aan de vergadering van de COSAC, de Conferentie van commissies voor Europese Zaken van parlementen van de Europese Unie. De deelenemers spraken onder meer over rol  van COSAC na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Vooruitlopend op die inwerkingtreding zijn in COSAC-verband gezamenlijke subsidiariteitstoetsen uitgevoerd door de nationale parlementen om alvast ervaring op te doen met de bevoegdheid van nationale parlementen in dit verdrag om wetsvoorstellen op subsidiariteit te controleren. Onder de deelnemende COSAC-leden bestond een wisselende behoefte om door te gaan met deze gezamenlijke toets. Men zag over het algemeen meer heil in intensievere informatieuitwisseling via de IPEX-website. Daarnaast werd er een oriënterende discussie gevoerd over de wenselijkheid van debatten over de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie en over de wijze waarop en het forum waarbinnen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) dient te worden besproken, nu de Parlementaire Assemblee van West-Europese Unie zal worden opgeheven (zie EUpdate nr. 9).

Verder werd er ook gedebatteerd met een van de vice-voorzitters van de Europese Commissie, de heer Šefčovič, over de politieke prioriteiten van de Europese Commissie. Daarbij werd er gesproken over het Wetgevings- en Werkprogramma van de Commissie en over klimaatverandering en de financiële crisis. Het derde onderwerp van de vergadering was hoe de relatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement zijn vorm zou kunnen krijgen. Kamerlid Broekers was een van de inleidende sprekers bij dit onderwerp, naast Elmar Brok (lid van het Europees Parlement), José Maria Gil-Robles y Gil-Delgado (voormalig lid en voormalig voorzitter van het Europees Parlement) en Vitalino Canas (voorzitter van de commissie Europese Zaken van het Portugese parlement). Het Lid Broekers sprak onder andere over de complementariteit van de nationale parlementen en het Europees Parlement en stelde dat de betrokkenheid van nationale parlementen in samenhang met het Europees Parlement het democratisch tekort van de Europese Unie kan verminderen.

Signalering

Gesprek JBZ-commissie met Europol verplaatst naar november

​9 november 2010 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad zal niet in oktober (zoals aangekondigd in EUpdate nr. 10) maar in november van dit jaar een gesprek hebben met een vertegenwoordiger van het EU-agentschap Europol. Het gesprek stond oorspronkelijk gepland voor 5 oktober, maar is vanwege buitenlandse verplichtingen van diverse leden verplaatst naar 9 november. Het gesprek biedt de mogelijkheid om met de heer Tom Driesen van Europol van gedachten te wisselen over de veranderde positie van het agentschap onder het Verdrag van Lissabon en de controle op zijn activiteiten door onder meer nationale parlementen. Alle geïnteresseerde leden van de Eerste Kamer zijn van harte welkom bij het gesprek.

Nieuwe Europese voorstellen

​3 juni 2010 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar de drie meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar beleidsverantwoordelijke commissies in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien het wenselijk wordt geacht dat het voorstel nader bestudeerd wordt door de Kamer kan dit aan de orde worden gesteld in de beleidsverantwoordelijke commissie van de Eerste Kamer. Indien u als lezer van deze EUpdate het wenselijk acht dat een Europees voorstel expliciete aandacht van de Eerste Kamer krijgt, kunt u dat aangeven door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort. Zodra een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, wordt een apart dossier aangemaakt op de Europapoort.

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.